צור קשר

כללי שימוש במערכת

כדי שתוכלו למקסם את היכולות

נייטיב דטה מערכות (1995) בע"מ מברכת אתכם על הצטרפותכם לקהילת COMAX. הצטרפותכם למערכת COMAX תעמיד לרשותכם פתרונות פיננסיים וניהוליים ייחודיים שיאפשרו לכם למנף את העסק שלכם ולהצעידו קדימה.

לפני כן אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם את תנאי השימוש במערכת, המפורטים להלן. תנאים אלה הינם הסכם משפטי מחייב ובעת ההרשמה למערכת תתבקשו לאשר את הסכמתכם לתוכנם, כתנאי להצטרפותכם.

 

תנאי השימוש במערכת COMAX

1.      הגדרות

 •  "החברה" – נייטיב דטה מערכות (1995) בע"מ.
 • "המערכת" – מערכת COMAX למתן שירותי ERP באמצעות האינטרנט והאינטרנט.
 • "טופס ההזמנה" – טופס "הזמנת מנויים למערכת COMAX" הכולל את פרטי הלקוח וחבילת ההתקשרות בין החברה ללקוח ואשר תנאי התקשרות אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 • "לקוח" או "אתם" – מי שהתקשר עם החברה לשם קבלת שירותיה ואשר חתם על טופס ההזמנה.
 • "משתמש" – כל המקבל שירות מהחברה, במסגרת התקשרות הלקוח עם החברה על פי ובהתאם למוגדר בטופס ההזמנה ותנאי השימוש.
 • "תנאי השימוש" – תנאי השימוש במערכת המפורטים להלן.
 • "השירותים" – התוכנות, היישומים והשירותים המפורטים בטופס ההזמנה.

2.      כללי

השימוש במערכת כפוף להתחייבותכם לפעול על פי תנאי השימוש ולחתימתכם על טופס ההזמנה. הקלקה על התיבה "מסכים" למטה ו/או חתימה על טופס הזמנה *, מהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש והתחייבות לקיימם.

לאחר חתימתכם על טופס ההזמנה ואישורכם לתנאי השימוש, תאפשר לכם החברה גישה לתוכנות, ליישומים ולשאר השירותים המפורטים בטופס ההזמנה. מספר המשתמשים מטעמכם יהיה כמפורט בטופס ההזמנה.

על השימוש בשירותים מסוימים עשויים לחול גם תנאים או הסכמים נוספים ("הסכמי שירות"). הסכמי שירות אלה ילוו את השירותים הרלוונטיים או, לרבות בהפניה באמצעות קישור המצורף אליהם.

הן תנאי השימוש והן הסכמי השירות עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מראש והם יחייבו החל ממועד פרסומם במערכת. בנוסף, כל היבט טכני של המערכת עשוי להשתנות, להתווסף, להימחק או להתעדכן ללא הודעה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה תהא רשאית גם לשנות או לקבוע בכל עת תשלום עבור מוצרים ושירותים המסופקים באמצעות המערכת; לקבוע או לשנות, בכל עת, הגבלות ונהלים כלליים בנוגע למוצרים ושירותים אחרים של החברה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

חובתכם, לפיכך לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת על מנת לוודא שהנכם מודעים לשינויים אלה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל מסמך  או הבנה אחרת, יגבר האמור במסמכים הבאים, לפי הסדר הבא (א) האמור בתנאי שימוש אלה (ב) האמור בהסכמי שירות. (ג) האמור בטופס הזמנה .

3.      הרישיון

החברה מעניקה בזאת ללקוח רישיון מוגבל להשתמש במערכת. הרישיון הינו אישי, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות להעניק רישיון משנה, וכפוף לקיום התחייבויותיכם כדלקמן:

(א)  להשתמש במערכת אך ורק על פי תנאי שימוש אלה והסכמי השירות;

(ב)  שלא לאפשר, במישרין או בעקיפין, לצדדים שלישיים כלשהם גישה כלשהי למערכת ו/או שימוש בשירותים, אלא כמפורט בטופס ההזמנה;

(ג)  שלא להעתיק או ליצור חיקויים המבוססים על המערכת;

(ד)  שלא לבצע או לאפשר ביצוע של הנדסה הפוכה (reverse engineering) של המערכת;

(ה)  שלא לעשות כל שימוש במערכת במטרה ליצור מוצר או שירותים המתחרים במערכת או לפגוע בצורה כלשהי בעסקי החברה;

(ו)  שלא להשתמש במערכת בכל דרך העלולה לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ו/או בהוראות כל דין.

4.      התמורה ותנאי תשלום:

התמורה ותנאי תשלום הינם כמוגדר בטופס ההזמנה.

5.      משתמשים

השימוש במערכת מוגבל למשתמשים במספר כפי שהוגדרו על ידי הלקוח בטופס ההזמנה, והוא מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה כאמור וסיסמת כניסה מהחברה.

סיסמת הכניסה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה.

באחריות המשתמש לשמור על סודיותו של שם המשתמש וסיסמת הכניסה שקיבל ולא להעבירה לצד ג' במטרה להבטיח חסימה של משתמשים לא מורשים והלקוח מתחייב לגרום למשתמש לפעול כאמור לעיל. באחריות המשתמש להחליף את הסיסמא שברשותו, מעת לעת.

6.      קניין רוחני:

כל זכיות הקניין הרוחני הקשורות למערכת ולשירותים, לרבות תוכנות, יישומים, מאגרי נתונים, סימני ושמות מסחר ומידע אחר שייכים באופן בלעדי לחברה ואין להשתמש, לשנות, להעתיק, לחקות, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בהם הנדסה הפוכה (reverse engineering) או לאפשר לצד שלישי כלשהו להשתמש בהם, בלא קבלת אישור בכתב ומראש של ניטיב.

למעט כמפורט להלן ההוראות המפורשות המופיעות בזאת, החברה אינה מעניקה לכם במפורש או במשתמע כל זכות לקניין הרוחני האמור.

7.      ויתור ופטור מאחריות:

השימוש במערכת ובשירותים הכלולים בה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, למעט נזק ישיר שנגרם בגין רשלנות החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת:

 • החברה אינה ערבה לכך שהמערכת תפעל ברציפות, בזמינות וללא הפרעות, הפסקות,טעויות, באגים ו/או ליקויים אחרים, אולם במקרה של תקלות כאמור תפעל החברה בכל ההקדם לתיקונן;
 • החברה אינה אחראית למעשים ו/או מחדלים של המשתמש, משתמשים אחרים ו/או כל גורם אחר שאין לחברה שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של הסכמים ו/או זכויות יוצרים, מבצעים או קניין רוחני אחר על ידי המשתמש או משתמשים אחרים במערכת.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין, לרבות עקב היעדר יכולת להשתמש במערכת, אובדן מידע, שירותים או תכנים, אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש במערכת או בכל חלק ממנו, אלא אם נזק זה נגרם בגין מעשה ו/או מחדל של החברה.
 • החברה אינה אחראית לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבמערכת, אשר מקורם בצדדים שלישיים – טיבו, אמיתותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיו, או לכל דבר אחר הקשור בו.
 • המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואו על כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה בגין או בקשר שימושו של המשתמש במערכת, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין.

בשימושכם במערכת הנכם נותנים בזה את הסכמתכם להגבלת האחריות המפורטות לעיל, פוטרים את החברה ו/או כל מי מטעמה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות שהוגבלה כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד החברה, דירקטורים, ישויות קשורות, עובדים, ספקים, קבלנים, יועצים, בעלי מניות ומי מטעמה של החברה בעניינים אלה.

8.      הבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפה

השימוש במערכת, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו.

הנכם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש במידע, שירותים או תכנים כאמור במסגרת המערכת, להקליטם, להציגם, ולעשות בהם כל שימוש הנחוץ לשם תפעול המערכת. אנו מתחייבים לשמור על סודיות המידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ונימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בינינו לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.

9.      תקופת הרישיון

תקופת הרישיון הינה כמוגדר בטופס ההזמנה.

למרות האמור לעיל תהא החברה רשאית להפסיק, להתלות או להגביל בכל עת את הרישיון ו/או פעילות מערכת, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת, וזאת, בכל מקרה של אי תשלום, על ידי הלקוח, של תשלום המגיע לחברה, או חשש שלקוח או משתמש הפרו תנאי מתנאי שימוש אלה, הכל – על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מוקדמת.

10.  דרישות בסיסיות של חומרה ותוכנה

הלקוח מצהיר כי ברשותו חומרה ותוכנה לפי הגדרת המינימום של החברה אשר משתנה מעת לעת.

11.  תמיכה ותחזוקה

החברה תבצע מעת לעת עבודות תחזוקה וכן שינויים, שיפורים ותיקונים במערכת, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.

12.  שונות

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנותו של הסכם זה.

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים והוא מבטל כל הסכם, זיכרון דברים, מצג או הסכמה קודמים, בכתב או בעל פה, אם היו. דחייה או הימנעות ממימוש זכות כלשהי של צד להסכם לא תתפרש כויתור מצדו לאותו עניין, אלא אם ויתר על זכויות במפורש. כלתיקון לתנאי שימוש אלה ייערך בכתב, שאם לא כן יהיה חסר תוקף.

הדין החל על תנאי שימוש אלה זה הינו הדין ישראלי. בתי המשפט המוסמכים לדון בתנאי שימוש אלה ובכל עניין העולה ממנו יהיו בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

כתובת הצדדים לצרכי הסכם הינם כמפורט בטופס ההזמנה. כל הודעה שתישלח ע"י צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל או, עבור הלקוח – לכתובת האימייל של הלקוח המופיעה בטופס ההזמנה – תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, או בתום 24 שעות, אם נשלחה באימייל ללקוח.

13.  סודיות, פרטיות והסכמה לקבלת מידע ופרסומים:

ההחברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הגולשים, בהתאם לכל דין.

כל גולש אשר מוסר מידע אישי באתר זה – שמו המלא, מספר הטלפון שלו, כתובת הדואר אלקטרוני ו/או כתובת מגורים או עסק, מצהיר בזאת ומאשר, כי מנהלת האתר רשאית לשלוח אליו דיוור ישיר של מידע פרסומי מעת לעת.

  לפיכך, הנני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הריני להצהיר כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שמסרתי לצורך פניה אליי במידע שיווקי/פרסומי ו/או בהצעות לשירותים ו/או בהצעות לשירותים נוספים הניתנים על ידי החברה. אני מסכים כי החברה תוכל לפנות אליי בדרך של דיוור ישיר, מסרונים(SMS) , שיחות טלפון ודוא”ל.

כתובת אני מאשר בזאת, כי ככל ותשלח אליי הצעת מחיר באמצעות הדואר האלקטרוני ואשיב בהסכמה להצעת המחיר בדואר האלקטרוני, הצעת מחיר זו תחייב אותי ותהווה הסכם בין הצדדים לכל דבר ועניין.

אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה, וזאת בכפוף לכך שתעמוד לזכותי האפשרות לבקש כי פרטיי יוסרו ממאגר המידע המוחזק על ידי החברה.

ביום העיון נלמד את הנושאים הבאים:

 1. דוחות המשקפים את הרווחיות ברמה הלוגיסטית
 2. מערכת מלאי – דוחות בנושא תנועות פריט ויתרות פריט
  שווי מלאי והקמת הגדרות לשווי מלאי לפי ממוצע נע
  תעודות העברה ומהלך תיקון הקניות חשבונאית
 1. דוחות גביה ואובליגו ללקוח – הגדרת אובליגו ללקוחות בהקפה ודוחות גבייה
 2. Comax 2 go – אפליקציה לסוכני שטח – נלמד לבצע מגוון של פעולות:

                גישה ישירה לכרטיס לקוח וכל המידע בו

                שליחת הצעת מחיר ללקוח

                צפייה ביעדים שנתיים ללקוח

                הזמנות – צפייה בהזמנות קיימות

                קבלות – צפייה ושליפה של קבלות

                תעודות משלוח/ חשבונית מס

                תמיכה באובליגו (אובליגו שהוגדר ללקוח מראש)

                דיווחי פגישות אונליין

                צפייה בקטלוג מלא

5. Salas Tracker – אפליקציה למנהלים לצפיה בנתוני מכר של העסק:

נלמד לצפות בנתוני אמת של העסק

-מכירות לפי מחלקות/קבוצות/תאריכים ועוד

-מכירות היום לאומת אתמול

-התפלגות לפי שעות

-עובדים נוכחים (במידה ועובדים עם דיווח נוכות בקומקס)

-נתוני תמחור לפי פריט

-נתונים רב חברתי

-מכירות מצטברות

6.  comax shelf – אפליקציה לניהול המדף בעסק:

נלמד לבצע את הפעולות הבאות:

 • סריקת המוצר בטלפון / חיפוש קוד מוצר
 • בדיקת מחיר למוצר מכל מקום בחנות
 • קבלת מלוא הנתונים עבור המוצר : מחיר ספק, מחיר קופה, יתרת מלאי , מלאי מינימום ומקסימום כולל תמונה
 • ביצוע המלצת רכש למערכת קומקס
 • תפריט תמחור – למורשים בלבד – ניתן לקבוע מחיר למוצר ישירות מהמדף
 • תפריט החזרה לספק – מימוש שוברי זיכוי ללקוח
 • הפקת תעודת החזר לספק מכל מקום בחנות עם שליחה להדפסה
 • תעודת החזר כוללת צילום השובר ותיוקו דרך האפליקצייה
 • מסך מערכת קומקס – ניתן לעדכן או לאשר את המלצת הרכש שנוצרה באפליקצייה דרך מאגר ההמלצות
 • הפיכת המלצת רכש להזמנת ספק ושליחה במייל/ פקס / EDI
בודק...